您現在的位置: 佛門網 >> 咒語 >> 咒語 >> 正文

【佛教十小咒】 發音及功德利益

因為你們的支持,讓我們的弘法事業走的更遠

第一部分內容由海之靈整理于2009年

推薦:美國萬佛城早課 音頻 【楞嚴咒、大悲咒、十小咒、心經 /fo/zhouyu/zhouyu/8004.html

一、佛教十小咒及功德利益

1、如意寶輪王陀羅尼

 此如意輪陀羅尼是《早晚課誦集》中十小咒之一。

 陀羅尼原文:
 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。
 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。
南無觀自在菩薩摩訶薩。具大悲心者。
 dá zhí tuō。ōng。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。
怛侄他。唵。斫羯啰伐底。震多末尼。
 mó hē。bō dēng mí。lǔ lǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。
摩訶。缽蹬謎。嚕嚕嚕嚕。底瑟吒。
 shuò là ā jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。
篅啰阿羯利。沙夜吽。癹莎訶。
 ōng。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。
唵。缽蹋摩。震多末尼。篅攞吽。
 ōng。bá là tuó。bō dàn mí hōng。
唵。跋喇陀。缽亶謎吽。

 發音注解:

 南無:錄音帶多讀為(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆讀(nā那)(mō摸)。今人多讀成南(ná拿)無(mó摩)。無:梵音讀(mó摩),見《康熙字典》、《中華大字典》。細考古、今字詞典皆讀此音。另外,還有全讀去聲的。
 耶:讀音(yě),通“也”。
 伽:讀作(qié茄)。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 唵:讀(ōng嗡)或讀(ǎn俺),藏語系佛教讀前者,漢語系佛教多讀后者。
 斫:讀音為(zhuó濁)。
 羯:讀作(jié潔)。
 啰:各地多讀成(là辣),此字與喇通假,喇,古讀(là辣)。有讀第一聲(lā拉)的。
 蹬:讀音為(dēng登),另讀(dèng鄧)。
 謎:陀羅尼中原字是[足+迷],發音為(mí迷)。
 嚕:古讀(lǔ魯)。不讀今音(lū)。
 瑟:讀音(sè色)。
 吒:讀音為(zhà乍),另讀為(zhā扎)。
 篅:讀(shuò朔),也有的方音讀(ruì瑞)。
 攞:讀音為(là辣),此字通“啰”!皵{都迦”也寫作“啰都迦”;“攞乞尖拏”也寫作“啰乞尖拏”。(見《佛學大辭典》。)今音讀(luō捋)、(luó羅)、(luǒ裸)。
 吽:讀(hōng轟)。
 癹:讀(pō坡)或(bá拔),F代字、詞典中無此字。有的方音讀(pān攀)。
 喇:古讀(là辣)。
 亶:讀(dàn但),另讀(dǎn膽)、(chán蟬)。

 陀羅尼功德簡介:

 此咒是觀世音菩薩說的,出自于《如意輪陀羅尼經》,一心讀此咒,能得到佛的智慧、妙法,明白佛法的道理,把煩惱轉成菩提等等種種利益。一心念咒,有求必應,臨終時能親見阿彌陀佛和觀世音菩薩率眾來迎,當即往生極樂世界。上面是咒語的全文!皢。缽蹋摩。震多末尼。篅啰吽!贝藶榇笮闹!皢。跋喇陀。缽亶謎吽!贝藶殡S心咒。余者為根本咒。
 最大效用:為觀世音菩薩所說,持誦此咒,能佛光普照,得佛的智能,妙法,明白佛法的道理,把煩惱轉成菩提,事事順利,吉祥如意,幸福平安。
 經云。觀自在菩薩白佛言。世尊我今有大陀羅尼明咒。所謂無障礙觀自在。蓮華如意寶輪王。第一希有能于一切所求之事。隨心饒益皆得成就。
 經云。若有善男子善女人。苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。(永俊注:即比丘比丘尼。優婆塞優婆夷)發心希求此生現報者。當一心受持此咒。欲受持時。不問日月星辰吉兇并別修齋戒。亦不假洗浴及以凈衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所愿皆成。更無明咒能得與此如意咒王。勢力齊者。乃至日日誦一百八遍。即見觀自在等。實叉所譯其數亦同。乃至七日七夜相續而誦真那譯云。應以后夜若平明時誦一千八遍。乃至每日后夜誦三千遍。流志譯云。每常五更誦一千八十遍。又云六時時別一千八十遍相續不絕。一一字誦滿三洛叉(梵語一洛叉。此云十萬數)又云。若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍。若女人誦一百三遍。若童男誦一百遍。若童女誦九十遍。此名課法。一切勝事皆獲成就。
2、消災吉祥神咒

 此神咒是《早晚課誦集》中十小咒之一,是釋迦牟尼佛在凈居天上說的,出自于《消災吉祥經》。多讀此咒可以消除災難,帶來吉祥。經中說“若誦此咒一百八遍,災難即除,吉祥隨至”。

 神咒原文:
    nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ā bō là dǐ。hè duō shě。
   曩謨三滿哆。母馱喃。阿缽啰底。賀多舍。
    suō láng nán.dá zhí tuō.ōng.   qié qié. qié xì.    qié xì.hōng hōng。
   娑曩喃。怛侄他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。
  rù wā là。   rù wā là。 bō là rù wā là。 bō là rù wā là。
   入嚩啰。入嚩啰。缽啰入嚩啰。缽啰入嚩啰。
 dǐ sè chà。   dǐ sè chà。   sè zhì lǐ。   sè zhì lǐ。
底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。
 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。
娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶

 發音注解:

 曩謨:是“南無”的不同音譯詞。曩:本音讀(nǎng攮),在此也可以讀本音,一般人都讀(nā那)!澳蠠o”的不同音譯詞有很多,例如:南謨、南牟、那謨、那模、娜謨、納慕、娜母、南忙、納莫、曩莫、曩謨……,這些音譯詞,都是音同或音近的詞。今人多讀成南(ná拿)無(mó摩)。
 娑曩喃:“曩”讀(láng郞)。也有讀作(lǎng攮)的。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 唵:讀(ōng嗡)或讀(ǎn俺)。藏語系佛教讀前者,漢語系佛教多讀后者。本站推薦前者,比較接近古梵語(om)的發音。
 佉:讀(qié茄)為古音,另發音為(qiè切)。
 呬:讀音(xì細)。
 癹:讀(pō坡)或(bá拔),F代字、詞典中無此字。有的方音讀(pān攀)。
 姹:讀(chà岔),也有讀成(zhà吒)的。
 吒:讀作(zhà乍),另讀(zhā扎)。
 曳:讀音(yì義),也有讀其本音(yè頁)的,另讀(xiè瀉)。
 嚩:讀音(wā蛙)或(wá娃)!叭雵秵薄袄弳雵秵敝械摹皣丁卑l此音。
 娑嚩訶:“嚩”讀(pó婆)。在《佛學大辭典》中:“嚩,又作婆”。婆、嚩、縛、皤,四字互相通用。娑婆訶,也譯作“莎縛訶”、“娑嚩訶”、“馺皤訶”。
 消災吉祥神咒功德簡介:
 按佛學大辭典:消災吉祥咒為禪林所用四陀羅尼之一,亦為密教通用之息災法。又稱消災咒、消災真言、消災陀羅尼。乃消除諸種災害,成就吉祥事之神咒。出于熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經(唐代不空譯)及大威德金輪佛熾盛光如來消滅一切災難陀羅尼經(譯于唐代,譯者佚名)。敕修百丈清規卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。
 按丁福保佛學大辭典:此咒出于佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經,一卷,不空譯。佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經,一卷,唐代失譯。二經同本異譯。此中說之。經曰:“念此陀羅尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修飾壇場。至心受持讀誦。一切災難皆悉消滅不能為害!送恿_尼。一切如來同共宣說。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。受持讀誦此陀羅尼者。能成就八萬種吉祥事。能除滅八萬種不吉祥事!。
3、功德寶山神咒:

 功德寶山神咒是《早晚課誦集》中十小咒之一。誠心讀誦此咒,可以消除罪業,不墮地獄,往生極樂凈土。

 神咒原文:
 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
       南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。
ōng。 xī dì hù lǔ lǔ。 xī dū lǔ。   zhǐ lì bō。 jí lì pó。
 唵。悉帝護嚕嚕。悉都嚕。只利波。吉利婆。
   xī dá lǐ。 bù lǔ lǐ。   suō pó hē。
 悉達哩。布嚕哩。娑嚩訶

 發音注解:

 南無:錄音帶多讀為(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆讀(nā那)(mō摸)。無:梵音讀(mó摩),見《康熙字典》、《中華大字典》。細考古、今字詞典皆讀此音。今人多讀成南(ná拿)無(mó摩)。另外,還有全讀去聲的。
 唵:讀(ōng嗡)或讀(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏語系佛教的讀法,漢字無此音,一般注近似音讀作(wēng嗡)。漢語系佛教讀(ǎn俺)。
 嚕:古讀(lǔ魯),今讀(lū擼)。
 都:此處讀(dū督)。
 娑嚩訶:“嚩”讀(pó婆)。有的書也寫作“娑婆訶”。在《佛學大辭典》中:“嚩,又作婆”。婆、嚩、縛、皤,四字互相通用。娑婆訶,也譯作“莎縛訶”、“娑嚩訶”、“馺皤訶”。
 功德寶山神咒功德簡介:
 誦此咒一遍,如禮大佛,名經、四萬五千四百遍,所造眾業,縱愈世界微塵數,應墮阿鼻地獄者,虔持此咒、臨終亦能往生西方,其功效之大可知矣。
4、準提神咒
   此準提神咒是《早晚課誦集》中十小咒之一。

 準提神咒原文:

 稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝
 我今稱贊大準提 唯愿慈悲垂加護

   nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,
 南無颯哆喃。三藐三菩陀。
   jù zhī nán, dá zhí tuō,
 俱胝喃。怛侄他。
   ǎn, zhé lì zhǔ lì,   zhǔn tí suō pó hē.
 唵。折戾主戾。準提娑婆訶。

 發音注解:

 稽首:讀作(qǐ起shǒu手),古時的一種跪拜禮,叩頭至地,是九拜中最恭敬的;蛔x(jī機)。
 胝:讀音為(zhī)。
 南無:錄音帶多讀為(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆讀(nā那)(mō摸)。今人多讀成南(ná拿)無(mó摩)。另外,還有全讀去聲的。
 颯:讀音為(sà薩)。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 唵:讀(ǎn俺)或讀(ōng嗡),漢語系佛教多讀前者,藏語系佛教讀后者。
 戾:讀作(lì隸)。

 準提咒功德簡介:

 此咒是釋迦牟尼佛說的,出自《準提陀羅尼經》。佛言:此咒能滅十惡五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不問在家出家、飲酒食肉、有妻子,不揀凈穢,但至心持誦,能使短命眾生增壽無量。迦摩羅疾尚得除差,何況余!若不消滅,無有是處。若誦滿四十九日,準提菩薩令二圣者常隨其人,所有善惡心之所念,皆于耳邊一一具報。若有無福、無相、求官不遂、貧苦所逼者,常誦此咒,能令現世得輪王福,所求官位必得稱遂(禪宗《傳燈錄》中引古人云:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,無不稱遂,似如意珠,一切隨心。(若只誦“唵。折戾主戾。準提娑婆訶!敝湫囊嗫,準提菩薩同樣感應;若時間和地點不便,或臥或坐或立或行,均可誠心念誦,出聲默念均可。)
5、圣無量壽決定光明王陀羅尼
 此陀羅尼是《早晚課誦集》中十小咒之一。

 陀羅尼原文:
ōng。   nà mó bā gé wǎ dì。 ā bā là mì tà。    ā yōu lǐ ā nà。
 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿優哩阿納。
   sū bì nǐ。   shí zhí tà。   dié zuǒ là zǎi yě。   dá tǎ gě dá yě。
 蘇必你。實執沓。牒左啰宰也。怛塔哿達也。
   ā là hē dì。 sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。
 阿啰訶帝。三藥三不達也。怛你也塔。
   ōng。sà lǐ bā。 sāng sī gé lǐ。   bā lǐ shù tà。
 唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。
   dá là mǎ dì。 gě gě nà。 sāng mǎ wù gě dì。
 達啰馬帝。哿哿捺。桑馬兀哿帝。
suō bā wǎ。   bǐ shù dì。   mǎ hē nà yě。   bā lǐ wǎ lǐ suō hē。
 莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 發音注解:

 捺摩:讀作(nà納mó謨),也可以讀“南無”。
 葛:讀作(gé格),另讀(gě舸)。
 啰:各地多讀成(là辣),此字與喇通假,喇,古讀(là辣)。
 沓:讀音為(tà踏),另讀(dá答)。
 怛:古今字、詞典皆讀(dá答)。
 哿:讀音為(gě舸)。
 唵:讀(ōng嗡)或讀(ǎn俺)。發音(ōng嗡),是藏語系佛教的讀法,漢字中沒有此音,一般注近似音(wēng嗡)。漢語系佛教一般讀作(ǎn俺)。
 兀:讀作(wù勿),另讀(wū烏)
 莎:讀音(suō蓑),通“娑”。
 馬喝捺也:“喝”各地多讀成(hé合),這是古音。也有讀成(hē呵)或 hè(賀)的,這是“喝”的另讀音。
 有關此羅尼功德簡介:
 此咒出自《大乘圣無量壽決定光明王如來陀羅尼經》。這是釋迦牟尼佛說的。誠心持誦此咒能使眾生消除短命夭折,增壽吉祥,速證菩提,早日成佛。
6、藥師灌頂真言

 此藥師佛灌頂真言是《早晚課誦集》中十小咒之一,出自《藥師琉璃光如來本愿功德經》。常常念誦此咒,可以健康長壽,臨終時可以往生凈土琉璃世界,或者由八大菩薩護送到西方極樂世界。

 真言原文:
   nā mó bó qié fá dì。   pí shā shè。   jù lǔ bì liú lí。
 南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薛琉璃。
   bō lá pó。   hé là shé yě。 dá tuō jiē duō yě。
 缽喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。
   ā là hē dì。   sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō
 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。
ōng。pí shā shì。pí shā shì。 pí shā shè。 sān mó jiē dì suō hē。
 唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

 發音注解:
 南謨:讀作(nā那 mó摩),或讀(ná拿 mó摩)(今人讀此音居多),是“南無”的不同音譯詞。
 。鹤x音為(bó伯)。
 鞞:有三種讀法:(pí皮)、(bǐ比)、(bǐng丙)。這里念(pí皮)比較合適。因鞞通毗,“鞞殺社”,也譯成“毗煞社”;“阿鞞跋致”,也譯成“阿毗跋致”;“鞞嚧社那”,也譯成“毗盧舍那”。(見《佛學大辭典》。)
 窶:讀作(jù巨)。
 薛:讀(bì畢)。
 喇:古讀(là辣),見《康熙字典》、《中華大字典》:音辣。今讀(lǎ)(l。╨á)。
 喝啰阇也:此句中的“喝”,應讀成(hé合),古音“合”。
 阿啰喝帝:此句中的“喝”,通“訶”,所以應該讀作(hē訶)。
 啰:各地多讀成(là辣),此字與喇通假。
 阇:讀作(shé蛇)。
 怛(dá答)他(tuō拖)揭多也。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 唵:讀(ōng嗡)或讀(ǎn俺)。藏語系佛教讀(ōng嗡)音,漢語系佛教多讀(ǎn俺)音。
 三沒(mó古音模)揭帝莎(suō通娑)訶。
 藥師灌頂真言功德簡介:
 此咒有大威德,若能念誦藥師真言,即可消除病苦,延年益壽。如言:“曼殊師利!若見男子女人有病苦者,應當一心,為彼病人,常清凈澡漱,或食,或藥,或無蟲水。咒一百遍,與彼服食,所有病苦悉皆消滅。若有所求,志心念誦,皆得如是,無病延年。命終之后,生彼世界,得不退轉,乃至菩提”。此言于此真言若自誦,若教人誦,皆得消災獲福者也。
 “藥師灌頂真言”治理眾生,使得消災免難、去病卻苦。修持讀頌能拔一切業障、護持身心安康、得無量;。
 由于藥師如來的弘深誓愿,無盡功德,一方面促使眾生早成佛道,另一方面也能滿足眾生現世的安樂和福報。清朝的玉琳國師一讀《藥師經》,便額手失聲,愿人人入如來的愿海。國師的《藥師經》題語說:“予見世人順境淪溺者不一,富貴可畏甚于貧賤。今此如來,使人所求如愿,遂從此永不退道,直至菩提。則欲于王臣長者,一切人中,作同事攝,不乘如來愿航,何從濟乎?”
 又說:“若于現前富貴功名,未能志清,男女飲食之欲,未知深厭,則于往生法門,未易生信。即信矣,身修凈土,而心戀娑婆,果何益乎?則求其不離欲鉤,而成佛智,處于順境,不致淪胥者,固無如修持藥師愿海者之殊勝難思也。若能信行,久久不懈,知不獨富貴功名,轉女成男,難危迪吉,如如意珠,隨愿成就。即得于一切成就處,直至菩提,永不退轉
7、觀音靈感真言(夢授咒)

 觀音菩薩的靈感真言是《早晚課誦集》中十小咒之一。這是觀世音菩薩的咒語。誠心讀誦此咒,可以驅妖辟邪,可解除災難,念的遍數越多越好。

 真言原文:
      ōng má ní bā mī hōng。má gé ní yá nà。jī dū tè bā dá。
 唵嘛呢叭咪吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。
      jī tè xiē nà。 wēi dá lǐ gé。 sà ér wò ér tǎ。
 積特些納。微達哩葛。薩而斡而塔。
      bǔ lǐ xī tǎ gé。    nà bǔ là nà。   nà bǔ lǐ。
 卜哩悉塔葛。納補啰納。納卜哩。
      diū tè bān nà。nuò má lú jí。shuō là yē suō hē。
 丟忒班納。喏麻嚧吉。說啰耶娑訶。

 發音注解:

 唵(ōng)嘛(má)呢(ní)叭(b。┻洌╩ī)吽(hōng):有多種讀誦讀法,①嗡嘛呢唄(bài)咪(mī)吽;②唵嘛呢啤咩(miē)吽;③嗡馬泥悲咩烘;④嗡瑪尼貝美吽……唵(ōng)是藏語系佛教的讀法。漢語系佛教讀(ǎn俺)。
 咪:其它寫法[口+彌]、[口+迷]等。
 曷:讀(gé格),有的方音讀(gě舸),有的方音讀(hé合)。
 積都(dū督)特巴達。
 葛:常讀(gé格),也有讀(gě舸)音。
 斡:讀音為(wò臥)。
 啰:各地多讀成(là辣),此字與喇通假,喇,古讀(là辣)。有讀第一聲(lā拉)的。
 忒:讀(tè特)。
 喏:讀(nuò諾)。有的書寫作“捺”、“[口+奈]”。
 觀音靈感真言功德簡介:
 此真言最大效用:佛光普照,事事順利,吉祥如意,幸福平安。
觀音菩薩,誓愿宏深,隨感赴應,尋聲救苦,觀音菩薩的咒很多,都是隨緣而說,只要持之以恒,虔誠所至,必生感應。

8、七佛滅罪真言

  lí   pó lí pó dì。 qiú   hē qiú  hē  dì。 tuó luó ní dì。ní   hē là dì。   pí   lí   nǐ dì。
 離 婆 離婆  帝。求   訶  求  訶  帝。陀  羅  尼 帝。尼 訶 啰 帝。 毗 黎 你 帝。
 mó hē qié dì。zhēn líng   qián   dì。suō pó hē。
 摩  訶  伽  帝。真     陵    乾    帝。莎  婆  訶!

9、往生咒(拔一切業障根本得生凈土陀羅尼)
na mo a ni duo po ye
南無阿彌多婆夜
duo tuo qie duo ye
哆他伽多夜
duo di ye tuo
哆地夜他
a mi li du po pi
阿彌利都婆毗
a mi li duo
阿彌利哆
xi dan po pi
悉耽婆毗
a mi li duo
阿彌利哆
pi jia lan di
毗迦蘭帝
a mi li duo
阿彌利哆
pi jia lan duo
毗迦蘭多  
qie mi ni
伽彌膩
qie qie nuo
伽伽那
zhi duo jia li
枳多迦利
suo po he
娑婆訶
10、大吉祥天女咒(善女天咒)

 大吉祥天女咒是《早晚課誦集》中十小咒之一。此咒出自于《金光明經》。這是善天女說的咒語。善天女也叫大吉祥天女。念誦此咒語,可以使修行者克服經濟上的困難,并能早成正果。

 咒語原文:
   nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。
 南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。
   nā mó shì lì。   mó hē tí bí yě。   dá nǐ yě tuō。
 南無室利。摩訶提鼻耶。怛你也他。
         bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。
 波利富樓那。遮利三曼陀。達舍尼。
   mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。
 摩訶毗訶羅伽帝。三曼陀。
   pí ní qié dì。   mó hē jiā lì yě。
 毗尼伽帝。摩訶迦利野。
   bō nǐ。   bō là。   bō nǐ。 sà lì wā lì tuō。
 波禰。波啰。波禰。薩利嚩栗他。
   sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。   ā lì nuó。
 三曼陀。修缽犂帝。富隸那。阿利那。
   dá mó dì。   mó hē pí gǔ bì dì。   mó hē mí lè dì。
 達摩帝。摩訶毗鼓畢帝。摩訶彌勒帝。
   lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。   sēng qí xī dì。
 婁簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。
   sān màn tuó。ā tuō ā nóu。        pó luó ní。
 三曼陀。阿他阿[少/免]。婆羅尼! 

 發音注解:

 南無:錄音帶多讀為(nā那)(mó摩),《密宗秘法·特音》皆讀(nā那)(mō摸)。今人多讀成南(ná拿)無(mó摩)。另外,還有全讀去聲的。
 怛你也他:“怛”讀(dá答),“他”古音讀(tuō托)。
 波利富樓那:“那”讀成(nuó古音“娜”)。以下“那”也應按此發音。
 毗:發音為(pí皮)。
 伽:讀(qié茄)。
 迦:讀作(jiā加)。
 禰:讀作(nǐ你)屬于古音,而今音為(mí迷)。
 啰:各地多讀成(là辣),此字與喇通假,喇,古讀(là辣)。
 薩利嚩栗他:此句中“嚩”,應讀讀音(wā蛙),也有的地區讀(wá娃)。類似“娑嚩訶”句中的“嚩”才讀作(pó婆)。
 簸:讀成(bǒ跛)。
 祗:發音為(qí奇)。
 醯:讀(xī西)。
 簁:讀為(xǐ喜),為古音,今無此音。另讀(shī師)、(shāi篩)。
 [少/免]:古音皆讀為(nóu),見《康熙字典》、《中華大字典》、《辭!。
 大吉祥天女咒功德簡介:
 此咒的功德,使念佛懺悔,發愿回向的人,不會分散道心,早日修成,金光明三昧,破“煩惱障”、“業障”和“報障”速登菩提。
 下面功德介紹摘錄于《佛說大吉祥天女十二名號經》:
 如是我聞。一時薄伽梵。在安樂世界。爾時觀自在菩薩。來詣佛所頭面禮佛足退坐一面。爾時大吉祥天女菩薩摩訶薩。亦往佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊。為欲利益薄福貧諸有情故。見吉祥天女。告觀自在菩薩言。若有苾芻苾芻尼近事男近事女。及彼一切有情之類。知此大吉祥天女十二名號。受持讀誦修習供養為他宣說。能除一切貧窮業障。獲得豐饒財寶富貴!鹧匀戤斏坡。今為汝說所謂“吉慶”、“吉祥”、“蓮華”、“嚴飾”、“具財”、“白色”、“大名稱”、“大光曜”、“施食者”、“施飲者”、“寶光”、“大吉”是十二名號。汝當受持!舜蠹橥恿_尼及十二名號。能除貧窮一切不祥。所有愿求。皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經。每時三遍;虺J艹植婚g。作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。速獲一切財寶豐樂吉祥。

二、另有蔡文端居士整理的十小咒(僅供參考)

 

 

 

 

    

相關欄目:咒語,學佛答疑請進入:學佛有問必答網常見問答集錦(還可以免費人工答疑)

——————【歡迎支持我們,按月贊助者,網站留名+功德回向】——————


(微信掃一掃或長按二維碼贊助支持)
单机大众麻将下载 电子游艺白菜 广东快乐十分横屏走势图 怎么做网上棋牌室 nba比分直播手机版 3d组三最长 球探足球即时比分 gpk钱龙捕鱼 21点技巧_点击登陆 华阳彩票还可以买彩票 足彩进球彩玩法 浙江11选5推荐号码 免费棋牌比赛 双色球复式投注模式 极速快3全天开奖结果 斯诺克比分直播网站 捕鱼达人之海底美人鱼